Financie, Účtovníctvo a Manažment v Oblasti Kontroly

• Účtovníctvo a manažment spracovávania dát• Plánovanie, manažment, ekonomická a finančná kontrola• Marketing a obchodná komunikácia• Poradenstvo pri zakladaní podniku alebo živnosti• Poradenstvo pre tvorbu, správu a rozvoj konzorcií a podnikateľských...

Internacionalizácia

• Poradenstvo, projektovanie a riadenie medzinárodných operácií v krajinách EÚ ako i nečlenských krajinách• Medzinárodné marketingové poradenstvo• Organizovanie workshopov, manažment účasti na zahraničných veľtrhoch a akciách• Prieskum trhu, vyhľadávanie...

Odborné Vzdelávanie v Oblasti Ľudských Zdrojov

• Poradenské služby a manažment v oblasti zamestnanosti• Poradenstvo v oblasti ziskavania a výberu pracovníkov• Projektovanie, koordinácia a vypracovanie záverečných správ zameraných na informačné činnosti a školenia

Environmentálna, Technologická a Vedecko-Inovativna Oblast

• Poradenstvo a vypracovanie štúdii o ekonomicko-finančnej realizovateľnosti• Manažment a koordinácia verejných a súkromných investičných projektov• Plánovanie, riadenie a podávanie finálnych správ z výskumných a inovačných projektov• Hľadanie vhodných ...

Orgány Samosprávy

• Špecializovaná technická pomoc• Informačný servis o možnostiach financovania územnej samosprávy• Poradenstvo pre financovanie projektov a verejno-súkromných partnerstiev (PPP)• Poradenstvo v oblasti plánovania, riadenia a podávania záverečných správ o...

  • Financie, Účtovníctvo a Manažment v Oblasti Kontroly

  • Internacionalizácia

  • Odborné Vzdelávanie v Oblasti Ľudských Zdrojov

  • Environmentálna, Technologická a Vedecko-Inovativna Oblast

  • Orgány Samosprávy

Orgány Samosprávy

1• Špecializovaná technická pomoc
• Informačný servis o možnostiach financovania územnej samosprávy
• Poradenstvo pre financovanie projektov a verejno-súkromných partnerstiev (PPP)
• Poradenstvo v oblasti plánovania, riadenia a podávania záverečných správ o projektoch financovaných z verejných zdrojov na úrovni miestnej, regionálnej, národnej ako i z fondov EÚ.
• Projektovanie a koordinácia cezhraničnej spolupráce
• Plánovanie a riadenie odbornej prípravy pre zamestnancov samosprávy

FIDEAS SRL, Borgo Cappuccini n. 3, 63035 Offida (AP), Italy - VAT 01151630447